Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Thực hiện Nghị quyết TW4, Đắk R’lấp chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Cập nhật: 25/08/2015 | 10:41

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, ngoài việc tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk R’lấp xác định đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là cơ sở tiền đề để nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực, sức chiến đấu của đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng.

Chính vì vậy, sau khi có hướng dẫn, kế hoạch triển khai Nghị quyết Trung ương 4 của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động triển khai việc học tập, quán triệt nghị quyết tới tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đồng thời xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Thường vụ triển khai thực hiện. Từ đây, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong toàn đảng bộ đã được đưa vào nghị quyết hàng năm và xây dựng thành nghị quyết chuyên đề để triển khai rộng khắp đến từng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Theo đánh giá của Huyện ủy Đắk R’lấp thì sau khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đổi mới cách thức, hình thức lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đến nay, toàn Đảng bộ có 34 tổ chức cơ sở đảng với 2.177 đảng viên sinh hoạt tại 211 chi bộ trực thuộc.

Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh bình quân 5 năm qua đạt 50%; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 99%. Đối với công tác phát triển đảng, trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 637 đảng viên mới, đạt mục tiêu nghị quyết đề ra. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng nhận thức về đảng cũng được các cấp ủy đảng quan tâm, nhất là bồi dưỡng, giới thiệu nguồn là những người ưu tú từ cơ sở, đồng bào dân tộc thiểu số...

Để nâng cao chất lượng đảng viên, hàng năm, các cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát trên cơ sở chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát cả nhiệm kỳ. Với tinh thần kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời chấp hành nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng cấp trên, khi có kết luận, các cấp ủy đảng đã tập trung chỉ đạo, xem xét, xử lý kịp thời vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên và có hình thức kỷ luật đúng mức theo quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được chú trọng. Nội dung cách thức kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, cụ thể, sâu sát, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ, các cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 49 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, tăng 20 tổ chức đảng so với nhiệm kỳ trước; 32 tổ chức đảng được giám sát theo chuyên đề, tăng 27 tổ chức đảng so với nhiệm kỳ trước.

Trong nhiệm kỳ, các cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra cũng đã tiến hành kiểm tra 71 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, giảm 11 tổ chức và 18 cá nhân so với nhiệm kỳ trước. Kết quả kiểm tra, các cấp ủy đảng đã thi hành kỷ luật 58 đảng viên, 2 tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật; nhắc nhở 4 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, 2 tổ chức cơ sở đảng chưa thực hiện tốt việc thi hành kỷ luật trong đảng đối với tổ chức đảng cấp dưới.

Từ đây, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ đã thực sự góp phần vào việc giáo dục cán bộ, đảng viên, nâng cao trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên; nâng cao ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của các cấp ủy chi bộ.

Qua công tác này, các cấp ủy đảng cũng kịp thời khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; ngăn ngừa tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đ.D

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại