Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): Góp phần củng cố niềm tin của nhân dân

Cập nhật: 05/10/2015 | 09:47

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Theo đó, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất.

Trong quá trình kiểm điểm, tập thể và cá nhân ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thật sự cầu thị, nghiêm túc, phát huy dân chủ, tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân; tự giác và trung thực xem xét, nhìn nhận rõ những ưu, khuyết điểm, có giải pháp khắc phục sửa chữa. Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 172-NQ/TU về khắc phục, sửa chữa 11 vấn đề trước mắt cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên chủ trì thực hiện các nhóm vấn đề được chỉ ra.

Tất cả các huyện ủy, thị ủy và đảng ủy trực thuộc cũng xây dựng nghị quyết hoặc kế hoạch khắc phục khuyết điểm. Tỉnh ủy thành lập 4 đoàn kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm đối với Ban Thường vụ các Huyện ủy Krông Nô, Đắk R’lấp, thị xã Gia Nghĩa, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng.

Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp kiểm tra Ban Thường vụ các Huyện ủy Chư Jút, Đắk Song và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; đồng thời tham gia cùng Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 một số đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và một số cấp ủy cơ sở.  

Qua 2 cuộc điều tra xã hội học tại Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và thị xã Gia Nghĩa cho thấy, sau kiểm điểm đã có những chuyển biến tích cực, nhất là trong công tác tổ chức cán bộ và vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Về vấn đề quy hoạch cán bộ tại các cơ quan, đơn vị đã có 87,6% ý kiến trả lời là thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình.

Về bổ nhiệm cán bộ thì  81,2% ý kiến cho rằng là công khai, dân chủ, đúng quy trình. Về năng lực trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan thì có 79,5% số người được hỏi cho rằng đó là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm…Qua kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá hàng năm, đa số các vấn đề chỉ ra sau kiểm điểm được cấp ủy các cấp khắc phục đạt kết quả khá tốt. Vai trò nêu gương của người đứng đầu luôn được phát huy. Công tác xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thực chất hơn…

Đối với 11 vấn đề được đề cập trong Nghị quyết số 172 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 4 nhóm vấn đề Ủy ban Kiểm tra Trung ương qua giám sát yêu cầu chỉ đạo thực hiện, đến nay cơ bản khắc phục đạt kết quả tốt, có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực như: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; việc ban hành các cơ chế, chính sách… Bên cạnh đó, một số vấn đề đang được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt như: Việc giao đất, giao rừng tại các dự án nông, lâm nghiệp; việc khiếu kiện của một số hộ dân liên quan đến giao đất, thu hồi đất tại các huyện Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Glong…

Tỉnh ủy cũng chỉ đạo triển khai 7 cuộc điều tra xã hội học chuyên sâu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách dân tộc. Từ năm 2012-2015, chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy cũng tập trung chủ yếu vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình, chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Trung ương, tỉnh. Trong đó, việc kiểm tra, giám sát thực hiện sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 được tập trung vào những vấn đề cụ thể như: Khắc phục tình trạng yếu kém của các tổ chức cơ sở đảng; công tác quản lý đất rừng, lâm sản; giải phóng mặt bằng đối với các công trình trong điểm của tỉnh…

Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) còn được gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã từng bước tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên cũng như củng cố, gắn kết giữa Đảng với nhân dân.

Hoàng Bảo

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại