Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Sứ mệnh của đội ngũ đảng viên trong thời kỳ mới

Cập nhật: 26/01/2015 | 09:00

Khác với các giai cấp và tầng lớp trong xã hội, đội ngũ đảng viên là một khối người trong tổ chức chính trị của chính đảng, cùng chung chí hướng, mục tiêu phấn đấu, được tổ chức thành lực lượng chiến đấu, công tác.

Năm 1953, trong bài “Thường thức chính trị”, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”.

Như vậy, trong mọi thành quả cách mạng của nhân dân có vai trò to lớn của đảng viên và đội ngũ đảng viên. Ngược lại, những yếu kém, khuyết điểm và sai lầm của Đảng, những sa sút, khó khăn của đất nước, đảng viên không thể không có phần trách nhiệm.

Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay, tuy gặp không ít khó khăn, trở ngại, nhất là khi bước vào cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế, đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng trưởng thành về số lượng và chất lượng.

Cùng với những kỳ tích vĩ đại của quá khứ, ghi dấu ấn không thể phai nhòa trong lịch sử trường tồn của dân tộc, đội ngũ đảng viên chúng ta đã có những cố gắng to lớn ở thời kỳ mới bằng việc phát huy truyền thống vẻ vang, tích cực thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng và đối ngoại, góp phần quyết định vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước.

Trải qua thử thách, biểu hiện bằng sự vững vàng về bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và sự gương mẫu về đạo đức cách mạng, giữ thanh danh cho Đảng ở đa số đảng viên, làm cho Đảng vẫn có uy tín trong nhân dân, đội ngũ có nhiều bước trưởng thành, đủ sức đảm đương vai trò lãnh đạo cách mạng nước ta.

Những kỳ tích vẻ vang suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, cùng thành tựu to lớn sau 30 năm đổi mới, làm thay đổi bộ mặt đất nước và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, phải khẳng định có công lao đóng góp to lớn của các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một trong những vấn đề cấp bách nổi lên hiện nay là một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý… suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí…

Họ đã quên lời thề của chính mình, của người đảng viên. Đảng viên, dù ở bất cứ trình độ nào, môi trường nào, bằng trí tuệ, năng lực và trách nhiệm của mình, phải tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng và tổ chức Đảng. Nhân danh là đảng viên, tự nhận mình là người cộng sản, đội ngũ đảng viên, mỗi đảng viên chúng ta, ai quên lời thề ấy, không thường trực trong mình để thực hiện bằng hành động, nói đi đôi với làm, đều thấy hổ thẹn với lương tâm và không xứng đáng với nhân dân.

Không chỉ ở đội ngũ cán bộ có chức quyền mới có những biểu hiện quan liêu, xa dân, mà ngay đảng viên bình thường ở đây đó, lúc này, lúc khác… cũng có những biểu hiện xa dân, để mất lòng dân. Chính điều này làm cho đội ngũ đảng viên của chúng ta đông mà chưa mạnh, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu chưa ngang tầm nhiệm vụ, bởi vì chất lượng đội ngũ chưa cao, chưa thật sự là đội tiên phong chiến đấu và công tác như Bác Hồ hằng mong muốn. Cái chính, nguồn gốc sâu xa của sự yếu kém về chất lượng đội ngũ đảng viên nằm ở ngay đội ngũ, ở nhận thức vị trí, vai trò, ở sự phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn của mỗi đảng viên.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, trước hết và bắt đầu từ công tác xây dựng đội ngũ đảng viên. Nhấn mạnh việc hoàn thiện đường lối đổi mới, công tác tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt chống suy thoái, biến chất, kiên quyết chống tham nhũng... là hoàn toàn đúng. Nhưng trong tình hình hiện nay, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên vẫn mang tính quyết định. Đây là lực lượng to lớn để xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, là nền tảng vững chắc của tổ chức, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát và mọi hoạt động của Đảng.

Đảng viên, cả đảng viên có chức quyền và đảng viên bình thường, không giữ chức quyền, đều là người cộng sản. Ý thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của mình, mọi đảng viên phải ra sức học tập, tự rèn luyện để có đủ phẩm chất, kiến thức, năng lực đáp ứng nhiệm vụ được giao, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác, lao động sản xuất và trong lối sống.

Các cấp ủy phải thường xuyên quan tâm bồi dưỡng để nâng cao phẩm chất và trình độ nhận thức về các mặt cho đảng viên, làm tốt việc rèn luyện đảng viên trong thực tiễn và quản lý tốt đảng viên. Kiên quyết khai trừ khỏi Đảng những đảng viên thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, gây chia rẽ, bè phái, tham nhũng, lãng phí, ức hiếp quần chúng, sách nhiễu nhân dân...

T.B (Theo Đảng Cộng sản)

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại