Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Quy định 102 - Trách nhiệm chính trị và đạo đức của đảng cầm quyền

Cập nhật: 05/02/2018 | 09:25

Bộ Chính trị đã chính thức ban hành Quy định 102-QĐ/TW ngày 7/12/2017 về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm trên cơ sở tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng.

Quy định 102-QĐ/TW ra đời từ thực tiễn, đó là tình trạng suy thoái về “chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã được chỉ ra là hết sức nghiêm trọng.

Quy định 102 -QĐ/TW có nhiều điểm mới như quy định thời hiệu xử lý kỷ luật và không dùng “cho thôi chức" để thay khái niệm “cách chức"; bổ sung các trường hợp vi phạm bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng, trong đó có hai trường hợp: Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN), nhà nước pháp quyền XHCN, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", "xã hội dân sự", "đa nguyên, đa đảng; kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ; nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, theo Quy định 102, đảng viên kê khai tài sản, thu nhập không trung thực sẽ bị cách chức...

Quy định số 102-QĐ/TW vừa được ban hành đã bổ sung, hoàn chỉnh và cụ thể hóa nhiều nội dung so với quy định cũ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Quy định cũng có thêm nhiều điểm mới, bổ sung và cụ thể hóa các nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật góp phần nâng cao trách nhiệm của các tổ chức Đảng trong xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm; giúp cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt hơn trong việc xem xét xử lý kỷ luật đối với đảng viên.

Thế nhưng, trên không gian mạng, một số kẻ đã xuyên tạc rằng, quy định của Đảng đi ngược với nhà nước pháp quyền, mang tính hình thức, không giải quyết được tận gốc vấn đề chống tham nhũng. Chẳng hạn có người viết rằng, văn kiện này thể hiện sự "xung khắc nội bộ” về "xã hội dân sự”. Họ dẫn ra "những chứng cứ”: Những đảng viên nào đòi thực hiện "thể chế xã hội dân sự”, "thể chế tam quyền phân lập” và "đa nguyên đa đảng” sẽ bị khai trừ ra khỏi Đảng... Họ xuyên tạc ở Việt Nam “khái niệm nhà nước pháp quyền và nền kinh tế thị trường luôn bị gắn thêm cái đuôi xã hội chủ nghĩa. Vì thế, các khái niệm nhà nước pháp quyền và nền kinh tế thị trường đã bị biến dạng và trở thành nhà nước độc quyền xã hội chủ nghĩa”... Những luận điệu này không mới, không đánh lừa được ai và chúng ta cũng không cần phải phân tích cũng thấy cái thiển cận, phi lý của nó. Bởi lẽ, những điều mà họ xuyên tạc, phủ nhận lại chính là điều làm cho chế độ ta ổn định và phát triển.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ, đảng viên”. Người cũng nhấn mạnh, tất cả đảng viên đều phải chấp hành Điều lệ Đảng, bình đẳng trước mọi quyết định, nghị quyết của Đảng... Nếu kỷ luật của Đảng lỏng lẻo thì những kẻ cơ hội, những phần tử phản động sẽ dễ dàng chui vào hàng ngũ để phá hoại Đảng… Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, cùng với Quy định 102 - QĐ/TW là một văn kiện của Đảng nhằm xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng và cả những người vi phạm pháp luật của Nhà nước. Quy định 102- QĐ/TW thể hiện rõ trách nhiệm chính trị và đạo đức của Đảng lãnh đạo, cầm quyền. Cho dù những xuyên tạc ác ý, vu khống thâm độc đến đâu cũng không thể phủ nhận được bản chất tốt đẹp của Đảng ta.

Quy định 102 -QĐ/TW là một văn kiện thể hiện rõ trách nhiệm chính trị và đạo đức của Đảng lãnh đạo, cầm quyền. Cho dù những xuyên tạc ác ý, vu khống thâm độc đến đâu cũng không thể phủ nhận được bản chất tốt đẹp của Đảng ta. Cho dù những ý kiến, bình luận “xung khắc nội bộ” về “xã hội dân sự” về kinh tế thị trường định hướng XHCN bị xuyên tạc, đả kích đến đâu cũng không thể làm sai lệch bản chất, nguyên tắc và mục đích mà Quy định 102/TW đặt ra. Đó là bảo đảm sự tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, căn cứ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, việc quy định xử lý sai phạm của đảng viên nhằm mục đích xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, vì sự tiến bộ của Đảng và sự ổn định, phát triển của đất nước.

Vũ Hà

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại