Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng và chính quyền

Cập nhật: 15/06/2015 | 09:17

Đảng luôn coi trọng tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả xây dựng Đảng, Nhà nước của các đoàn thể chính trị - xã hội. Việc góp ý của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh ở các cơ quan, đơn vị không chỉ để tổ chức đảng, cơ quan trong sạch vững mạnh mà còn thể hiện bản chất dân chủ của chế độ, làm cho quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng mật thiết.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước là góp ý cho tổ chức, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về xây dựng Đảng, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ngày càng đạt hiệu quả. Trên tinh thần đó, Đảng luôn nhận được nhiều điều có lợi cho công tác lãnh đạo của mình trong việc lấy ý kiến của đoàn thể.

Để nâng cao chất lượng tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước của các đoàn thể chính trị - xã hội, cấp ủy và ban chấp hành công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh cơ sở cần có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể và những giải pháp thiết thực để đáp ứng mục đích, yêu cầu theo quy định của Bộ Chính trị đã đề ra. Trong đó, các chủ trương của Đảng có liên quan đến trách nhiệm của đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng Đảng phải được triển khai đến đối tượng thực hiện một cách nghiêm túc. Các tổ chức đảng, nhất là cấp cơ sở phải có nhiệm vụ định hướng để đoàn thể cung cấp xây dựng chương trình hành động, phương cách tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước đạt hiệu quả.

Trong tham gia xây dựng Đảng, ban chấp hành đoàn thể cần căn cứ mục đích tăng cường vai trò lãnh đạo, uy tín, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên để xác định nội dung, phương pháp tham gia một cách hợp lý, hợp tình; sự tham gia phải thực sự dân chủ, công khai, khách quan, trung thực và luôn đề cao tính xây dựng; tham gia góp ý cho cấp ủy cơ sở và đảng viên cần tiến hành thường xuyên; khi được góp ý, tổ chức đảng, đảng viên phải luôn biết lắng nghe, tiếp thu điều chỉnh suy nghĩ, hành động của mình theo hướng tích cực.

Nhiệm vụ quan trọng của các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã và đang được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Tuy nhiên ở nhiều nơi còn có khi hình thức một chiều, làm cho việc tham gia của quần chúng với Đảng chưa được như mong muốn, hiệu quả chưa cao.

Để tiếp tục phát huy có hiệu quả vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể, đặc biệt là công đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, cần thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ này.

Nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, luôn biết lắng nghe, tiếp thu điều chỉnh suy nghĩ, hành động theo hướng tích cực, cùng với đó, cấp ủy có thẩm quyền, thường xuyên giám sát tổ chức đảng và đảng viên là bí thư, thủ trưởng đơn vị về thực hiện mối quan hệ giữa đoàn thể với tổ chức đảng và chính quyền. Định kỳ hàng năm, tổ chức đảng, công đoàn và đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh cần tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện quy định của Đảng đối với công tác tham gia xây dựng Đảng của các đoàn thể chính trị - xã hội.

Trần Văn Hoạt

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại