Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Đảng bộ thị xã Gia Nghĩa chú trọng kiểm tra, giám sát, nâng cao sức chiến đấu của Đảng

Cập nhật: 21/09/2015 | 14:18

Thời gian qua, Thị ủy Gia Nghĩa luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần nâng cao sức chiến đấu của Đảng.

Theo đó, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn thị xã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát. Vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo dân chủ, công khai, nghiêm minh, mang tính giáo dục cao, đi vào nền nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Nhiệm kỳ qua, Thị ủy đã tập trung kiểm tra, giám sát vào các vấn đề như: Việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; Quán triệt tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Quy hoạch, quản lý xây dựng, lập lại cảnh quan đô thị đang được Đảng bộ thị xã chú trọng kiểm tra, giám sát. Ảnh: Ngọc Tâm

Tại Đảng bộ phường Nghĩa Tân, công tác kiểm tra, giám sát được gắn với việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trong mọi lĩnh vực, nhiệm vụ được giao phó.

Cụ thể, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy phường đã tiến hành kiểm tra, giám sát 18 cuộc đối với 14/14 chi bộ, qua đó phát hiện và tiến hành thi hành kỷ luật 9 đảng viên; trong đó khai trừ Đảng 4 trường hợp, cảnh cáo 2 trường hợp, khiển trách 3 trường hợp, nhắc nhở rút kinh nghiệm 1 trường hợp.

Sau khi kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Đảng ủy phường đã xác định 7 vấn đề cần phải khắc phục, sửa chữa. Qua 3 năm triển khai, thực hiện, hiện phường đã tiến hành khắc phục, chú trọng 4 vấn đề: Công tác tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân; Quy hoạch, quản lý xây dựng, lập lại cảnh quan đô thị…

Đảng bộ xã Quảng Thành cũng luôn quan tâm công tác kiểm tra, giám sát để góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã đã kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới được 14 cuộc, đảng viên 5 cuộc, giám sát theo chuyên đề đối với 3 đảng viên. Các chi bộ đã kiểm tra đảng viên được 118 cuộc và giám sát được 23 cuộc. Qua đó, 3 đảng viên bị xử lý kỷ luật, trong đó khai trừ 2 đảng viên, khiển trách 1 đảng viên…

Theo Thị ủy Gia Nghĩa, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu cấp ủy kiểm tra 77 lượt tổ chức đảng và 174 lượt đảng viên; tiến hành giám sát đối với 27 lượt tổ chức đảng và 38 lượt đảng viên. Cùng với việc thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp đã chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 53 đảng viên; giải quyết tố cáo 6 trường hợp; xem xét xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý kỷ luật đối với 53 đảng viên, trong đó cấp ủy viên là 17 người.

Các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đều đảm bảo quy trình, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền, xác định rõ nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành, kết luận rõ ưu, khuyết điểm. Các trường hợp vi phạm được xử lý kịp thời, nên có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm đối với các tổ chức đảng cũng như cán bộ, đảng viên.

 Có thể nói, công tác kiểm tra giám sát là nhiệm vụ vừa cơ bản, lâu dài, vừa cấp thiết. Vì vậy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI đã xác định, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; trong đó trọng tâm là lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 14 của Trung ương 5 (khóa XI) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Công tác kiểm tra, giám sát sẽ được chú trọng hơn nữa về chất lượng, hiệu quả hoạt động góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hoàng Bảo

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại