Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh

Cập nhật: 09/06/2015 | 09:10

Với việc luôn xác định, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ huyện Đắk Mil đã tăng cường sức chiến đấu, thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở.

Theo đó, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như giáo dục lý luận chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, truyền thống, chống biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa đến đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Công tác chính trị, tư tưởng được gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cán bộ, đảng viên và giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với các cấp ủy, chính quyền.

Huyện cũng tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Qua đó, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên cũng như nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ huyện.

Công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị được đổi mới, gắn học tập với xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã tổ chức 296 lớp quán triệt các nghị quyết của Đảng cho 36.161 lượt cán bộ, đảng viên; 371 lớp các chuyên đề về Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị cho 22.012 lượt người; 89 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho 8.132 lượt cán bộ, đảng viên.

Công tác tổ chức, xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ, tập trung kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, huyện đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng nên chất lượng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến rõ rệt.

Đến nay, Đảng bộ có 32 tổ chức đảng với 2.729 đảng viên. Toàn huyện có 247 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trong đó có 140 chi bộ thôn, bon, bản, tổ dân phố, không có thôn, bon “trắng" đảng viên. Công tác đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên được chú trọng. Bình quân trong nhiệm kỳ, toàn huyện có trên 70% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh, 24% hoàn thành tốt nhiệm vụ, gần 6% hoàn thành nhiệm vụ. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên đã đi vào nền nếp, trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác tổ chức, cán bộ, quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ lãnh đạo các cấp cơ bản đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, phát huy được trí tuệ của tập thể. Trong nhiệm kỳ qua, huyện đã quy hoạch 182 đồng chí vào cấp ủy huyện, cơ sở; điều động, luân chuyển 75 lượt cán bộ; bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 135 lượt cán bộ...

Đội ngũ cán bộ, công chức được tăng cường cả về số lượng, chất lượng, từng bước trẻ hóa, chuẩn hóa, khắc phục dần tình trạng hụt hẫng cán bộ lãnh đạo. Đội ngũ cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã được bố trí, sắp xếp lại theo đúng quy định và từng bước được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ theo chuẩn hóa.

Hoàng Bảo

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại