Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020)

Cập nhật: 05/07/2018 | 08:52

Ngày 4/7, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch 342/KH-UBND về triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Nông.

Nhiệm vụ của kế hoạch là xây dựng kế hoạch triển khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Đắk Nông; tham mưu UBND tỉnh phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020 và hàng năm cho UBND các huyện, thị xã làm căn cứ lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp huyện theo quy định; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã trong việc lập, thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020); trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện...

Tại kế hoạch này ngoài giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên-Môi trường chủ trì triển khai các nhiệm vụ, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ: Hoàn thiện việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) trình UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) tổ chức thẩm định; tiếp thu, giải trình theo nội dung thông báo kết quả thẩm định và hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) trình HĐND cấp huyện thông qua.

Bình Minh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại