Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Cập nhật: 08/04/2021 | 09:18

Ngày 6/4/2021, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch 175/KH-UBND về triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Cụ thể, thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương xác định nhiệm vụ cụ thể, đề ra giải pháp và phân công, phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm đạt mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

Việc triển khai chiến lược cần thực hiện đồng bộ và người đứng đầu phải xác định trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới.

Kế hoạch đặt ra 9 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Trong đó, các cấp ủy đảng phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; chính quyền các cấp phải đề cao trách nhiệm quản lý trong việc nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện về bình đẳng giới.

Các sở, ban ngành, địa phương lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới trong xây dựng chính sách, các chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm.

Các nguồn lực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới cần được bảo đảm, ngoài bố trí ngân sách thì vận động sự tham gia đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, gia đình, cá nhân.

Tường Mạnh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại