Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Giải đáp ý kiến doanh nghiệp

Cập nhật: 07/03/2019 | 09:13

Hỏi:

Cuối năm 2018, Thanh tra Sở Tài chính đã thanh tra Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng các công trình giao thông (Ban QLDA) về công tác quản lý tài chính của đơn vị. Trong đó, Sở Tài chính kết luận và kiến nghị Ban QLDA phải thực hiện đăng ký kê khai nộp thuế theo quy định tại khoản 1, điều 17, Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Bộ Tài chính. Vậy Ban QLDA đề nghị Cục Thuế tỉnh có văn bản hướng dẫn việc thực hiện đăng ký kê khai và nộp các khoản thuế, phí theo quy định đối với loại hình, cơ chế hoạt động đặc thù như Ban QLDA hiện nay.

(Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng các công trình giao thông)

Trả lời:

Về đăng ký thuế:

Ban QLDA là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và mở tài khoản riêng để hoạt động theo quy định tại Quyết định số 1641/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thành lập Ban QLDA. Do đó, Ban QLDA thực hiện đăng ký thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 95/2016/TT/BTC, ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Về khai thuế:

Tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật Quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quản lý thuế hướng dẫn:

“Người nộp thuế phải tính, xác định số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo quy định tại Điều 37, Điều 38 của Luật Quản lý thuế.

Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế với cơ quan thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định  và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế…”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Ban QLDA có phát sinh nghĩa vụ thuế phải có trách nhiệm khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế với cơ quan thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đầy đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế. Trường hợp, trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc Ban QLDA đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định.

Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ (Cục Thuế tỉnh)

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại