Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Lào thực hiện đường lối đổi mới theo chiều sâu

Cập nhật: 18/01/2021 | 09:38

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào đã giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, làm cho uy tín của Đảng, của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đây là khẳng định của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đại hội toàn quốc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào diễn ra từ ngày 13-15/1 với Chủ đề: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện đường lối đổi mới theo chiều sâu, bảo đảm ổn định về chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tiếp tục mục tiêu đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển và tiến tới chủ nghĩa xã hội.” Trong 3 ngày diễn ra Đại hội, các đại biểu tập trung nghiên cứu và thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 9 giai đoạn 2021-2025 theo hướng có chất lượng, có trọng tâm, xanh và bền vững theo 3 mục tiêu chung, gồm tiếp tục đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển… và triển khai chiến lược tăng trưởng xanh; tiếp tục giải quyết vấn đề khó khăn về kinh tế-tài chính và tồn tại hạn chế trong 5 năm vừa qua; phát huy và sử dụng thế mạnh cơ bản của đất nước trong việc phát triển để tự lực, tự chủ.

Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX giai đoạn 2021-2025, Đại hội xác định có nhiều yếu tố góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, như: Tài nguyên thiên nhiên phong phú, Lào có vị trí địa lí giáp với các nước có tốc độ phát triển kinh tế cao, lực lượng lao động dồi dào và cơ cấu lao động trẻ (gần 60% ở độ tuổi 25), sở hữu quỹ đất sạch dồi dào để phát triển ngành nông nghiệp và công nghiệp, chính trị ổn định, an ninh an toàn, trật tự xã hội, an ninh-quốc phòng được bảo đảm, nhân dân đoàn kết và luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng...

Để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XI đưa ra, Chính phủ Lào xác định 6 mục tiêu lớn như sau: Kinh tế Lào sẽ phát triển có tính kế tiếp, bền vững; phát triển nhân lực ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu của việc phát triển đất nước, có khả năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu quả và tạo giá trị thặng dư của sản xuất và dịch vụ; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; bảo vệ môi trường và giảm tỷ lệ rủi ro do thiên tai; xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển, tận dụng tối đa lợi thế và các cơ hội và thế mạnh hiện có, chủ động hợp tác và hội nhập với khu vực và thế giới; quản lý Nhà nước một cách có hiệu quả, xã hội bình đẳng, công bằng và được quản lý bằng pháp luật nghiêm minh và chặt chẽ.

Bên cạnh những mục tiêu lớn, Chính phủ đưa ra các biện pháp và phương hướng nhằm giữ vững ổn định về chính trị, bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm dân chủ, công bằng và thịnh vượng; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách cơ cấu lại các ngành kinh tế; giải quyết triệt để các mặt khó khăn về tài chính tiền tệ; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được các yêu cầu của phát triển kinh tế-xã hội, phát triển nông thôn giúp công tác xóa đói giảm nghèo có hiệu quả, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân; phát triển kinh tế xanh thân thiện với môi trường, bảo vệ và sử dụng tài nguyên thiên nhiên bảo đảm hợp lí, bền vững, tiết kiệm và có hiệu quả cao nhất; xây dựng bộ máy hành chính ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường hợp tác với các nước bạn bè truyền thống, đa phương hóa đa dạng hóa các mối quan hệ...

Hoài An (th)

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại