Đắk Nông Online

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img

Thị xã Gia Nghĩa giữ vững sự ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội

Cập nhật: 19/12/2019 | 09:10

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
Giọng Nữ miền Nam

Là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Đắk Nông, cấp ủy, chính quyền thị xã Gia Nghĩa luôn xác định rõ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là một yếu tố quan trọng, góp phần giữ vững sự ổn định an ninh chính trị, làm nền tảng thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Xác định nhiệm vụ trọng yếu

Trong giai đoạn 2009-2019, Thị ủy, UBND thị xã đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, hướng dẫn, chương trình hành động liên quan nhiệm vụ quốc phòng đến cán bộ chủ chốt các xã, phường và ban ngành, Mặt trận, đoàn thể. Trọng tâm là, thị xã tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới” và Nghị quyết 28 (khóa XI) “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Hàng năm Ban CHQS thị xã Gia Nghĩa tổ chức huấn luyện đầy đủ nội dung, thời gian cho lực lượng tự vệ khối các cơ quan của tỉnh

Thị xã cũng đã ban hành 26 chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động về công tác quân sự quốc phòng để chỉ đạo, hướng dẫn các cấp theo đúng kế hoạch cũng như phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, từng bước xây dựng củng cố các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã xác định đúng đắn công tác quân sự quốc phòng là một nhiệm vụ trọng yếu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên ở địa phương. Cơ chế lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ được vận dụng sáng tạo. Chính quyền các cấp thực hiện khá tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng trong phạm vi địa phương mình.

Cùng với nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng đúng kế hoạch, bảo đảm yêu cầu, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đoàn viên, lực lượng quân sự và toàn dân về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân được chú trọng.

Thượng tá Trương Văn An, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã cho biết: Nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, hệ thống chính trị và toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc có sự chuyển biến mạnh mẽ. Quan điểm, chủ trương về bảo vệ Tổ quốc được đề cập trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đã được quân và dân thị xã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp, với sự đồng thuận và quyết tâm chính trị cao. Công tác quân sự quốc phòng luôn phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị triển khai một cách toàn diện và kịp thời.

Lực lượng tự vệ thị xã luôn được huấn luyện đầy đủ các nội dung, nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống quốc phòng

Gắn phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh

Những năm qua, Thị ủy, UBND thị xã đã quán triệt nghiêm túc quan điểm của Đảng, Nhà nước, địa phương về phát triển kinh tế, xã hội, kết hợp bảo đảm quốc phòng, an ninh. Những khu vực trọng điểm về quốc phòng, vùng căn cứ chiến đấu, khu vực phòng thủ được chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Các dự án phát triển kinh tế đều phù hợp với quy hoạch tổng thể bố trí thế trận quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn giai đoạn 2011-2020 đã được phê duyệt.

 

Xác định xây dựng lực lượng là nội dung cốt lõi trong xây dựng tiềm lực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền thị xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp trong sắp xếp, biên chế và kiện toàn đủ về số lượng, chất lượng theo quy định. Công tác huấn luyện được thực hiện nền nếp, sát thực tế, đủ khả năng chiến đấu trong mọi tình huống.

 

Thị xã cũng thường xuyên chỉ đạo các ngành, địa phương điều chỉnh quy hoạch, kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng tạo cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng, đầu tư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. Công tác thẩm định về quốc phòng - an ninh đối các dự án phát triển kinh tế - xã hội được thực hiện khá chặt chẽ. Thị xã đã quan tâm đầu tư ngân sách cho xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ và trang thiết bị kỹ thuật, bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng quân sự. Qua 2 lần diễn tập khu vực phòng thủ cấp thị xã, diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 22 lượt xã, phường, thị xã được đánh giá hoàn thành khá tốt nhiệm vụ.

Cũng theo Thượng tá Trương Văn An, sau hơn 10 năm, thị xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật nhất là đã giữ vững được sự ổn định về chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp ủy, chính quyền đã tăng cường chỉ đạo và tổ chức xây dựng các tiềm lực khu vực phòng thủ theo hướng toàn diện, tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, sát với điều kiện thực tế của địa phương. Qua đó, khả năng bảo vệ địa bàn, ứng phó với các tình huống quốc phòng - an ninh, đủ sức ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong hình hình mới được nâng lên.

Khánh Huyền

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại