Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Tăng cường giáo dục, phổ biến pháp luật

Cập nhật: 18/09/2018 | 10:33

Ngày 6/9/2018, UBND huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban,UBND các xã, thị trấn quán triệt, triển khai có hiệu quả luật Phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác giáo dục, phổ biến pháp luật trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các ngành, địa phương tăng cường bố trí kinh phí, trang thiết bị, xây dựng nội dung, hình thức về tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với từng nhóm đối tượng. Huyện cũng sẽ rà soát, đánh giá kiện  toàn lại đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, viên chức làm công tác pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới…

Hồng Thoan

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại