Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tiện lợi, hiệu quả

Cập nhật: 18/09/2018 | 11:02

Nhằm cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của huyện, thời gian qua, UBND huyện Đắk R’lấp đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt cải cách nền hành chính công vụ theo hướng khoa học, tiện lợi và hiệu quả.

Huyện Đắk R'lấp đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử cho cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa. Trong ảnh: Người dân đến giao dịch tại Bộ phận một cửa UBND huyện

Cải cách đồng bộ

UBND huyện Đắk R’lấp xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cần phải tập trung chỉ đạo quyết liệt và thường xuyên. Trên tinh thần đó, hằng năm, UBND huyện ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các phòng, ban, xã, thị trấn triển khai thực hiện.

Cụ thể, ngay từ đầu năm, UBND huyện ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước huyện; các kế hoạch về tuyên truyền, kiểm tra, rà soát thủ tục hành chính tại các đơn vị, địa phương; xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với đó, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo rà soát và lập danh mục, thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông; thường xuyên rà soát, cắt giảm thời gian, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đối với những thủ tục không cần thiết để tạo thuận lợi cho cá nhân, doanh nghiệp.  Để kịp thời chấn chỉnh những bất cập trong triển khai nhiệm vụ, hằng năm, ngoài tăng cường kiểm tra, giám sát, huyện cũng nghiêm túc trong việc đánh giá xếp hạng chỉ số CCHC các cơ quan thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trong huyện.

Lĩnh vực cải cách thể chế luôn được Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm tốt công tác tham mưu. UBND huyện giao Phòng Tư pháp góp ý vào các văn bản quy phạm pháp luật trước khi ban hành, bảo đảm đúng nguyên tắc, trình tự thủ tục luật định, đúng thẩm quyền, thể thức. Do đó, hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương ngày càng được nâng lên.

Trong công tác cải cách tài chính công, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc việc thu phí và lệ phí đối với dịch vụ công cũng như việc chi trả chế độ phụ cấp công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn.

Nhằm đáp ứng việc hiện đại hóa nền hành chính, Đắk R’lấp đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. Hằng năm, tùy vào yêu cầu thực tế công việc ở các lĩnh vực, huyện bố trí một phần ngân sách để mua sắm, nâng cấp máy móc, công nghệ. Đến nay, tất cả các văn bản do UBND huyện ban hành (không bao gồm văn bản mật) đều được chuyển đến các cơ quan qua hệ thống thư điện tử.

Để làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo bộ phận một cửa các cấp triển khai, thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các quyết định, kế hoạch của UBND tỉnh về CCHC. Tại bộ phận một cửa huyện và các xã, thị trấn, các đơn vị đều bố trí đủ diện tích và trang thiết bị; phân công trực một cửa theo đúng quy định. UBND huyện yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc niêm yết các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết các thủ tục, các nội quy, quy định, biển tên, biển hiệu, số điện thoại của lãnh đạo UBND các cấp và để hòm thư góp ý tại bộ phận một cửa các cấp.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Bên cạnh những đơn vị, địa phương làm tốt các nội dung về CCHC, qua công tác kiểm tra của UBND huyện cũng cho thấy còn một số xã, thị trấn có lúc chưa quan tâm chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ này. Việc niêm yết thủ tục hành chính ở một số xã chưa đầy đủ ở một số lĩnh vực, cán bộ chưa nêu cao vai trò trách nhiệm thực thi công vụ, việc ghi sổ theo dõi chưa đầy đủ.

Trước những ưu điểm, hạn chế trong việc CCHC ở các xã, thị trấn, UBND huyện đã có những giải pháp chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời. Về vấn đề này, ông Lê Văn Thị, Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp cho biết: Mọi nội dung của CCHC đều được gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Đây cũng là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, tập thể, cơ quan, đơn vị. Trong đó, năm nay huyện sẽ lấy phiếu về sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về cung ứng dịch vụ công cấp huyện, xã. Qua đó huyện có những sự đánh giá khách quan hơn để đưa kế hoạch điều chỉnh phù hợp, khoa học.

UBND huyện đã ban hành Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của huyện theo đúng vị trí việc làm từng lĩnh vực chuyên môn, từng vị trí đảm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập cũng đang được huyện triển khai. Đến nay, huyện Đắk R’lấp đã hoàn thành việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của 13 phòng chuyên môn, qua đó tạo thuận lợi cho các đầu mối trong triển khai các nhiệm vụ.

Ông Phạm Quang Vượng, Trưởng Phòng Nông nghiệp - PTNT cho biết: “Chỉ ra được mối quan hệ công tác giữa các phòng chuyên môn có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác CCHC, nâng cao hiệu quả công việc. Tình trạng chồng chéo hay bỏ sót đầu việc như trước đây đã được khắc phục. Khi công dân có yêu cầu giải quyết công việc sẽ không còn gặp cảnh khi phải sang cơ quan này, khi lại đến đơn vị khác như trước đây”.

Cũng theo ông Lê Văn Thị, thời gian tới, để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác CCHC, huyện sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn. Trong đó, huyện chú trọng về nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, viên chức, người lao động, thực hiện nghiêm túc tác phong, lề lối, giờ giấc làm việc để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo đúng Chỉ thị 17 của UBND tỉnh, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Hiện nay, bộ phận một cửa liên thông hiện đại tại 3 địa phương gồm: Kiến Đức, Nhân Cơ và Nghĩa Thắng đã đi vào hoạt động. Huyện đang có đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình một cửa hiện đại ra các xã trên địa bàn.

Bài, ảnh: Hồng Thoan

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại