Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Doanh thu HTX nông nghiệp ở Krông Nô đạt bình quân 420 triệu đồng/năm

Cập nhật: 29/10/2018 | 10:18

Từ đầu năm 2018 đến nay, huyện Krông Nô thành lập được 1 HTX nông nghiệp, nâng tổng số HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện lên 13 HTX với 218 thành viên tham gia. Tổng vốn điều lệ của các HTX này là 29,2 tỷ đồng, doanh thu bình quân đạt khoảng 420 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân của các thành viên HTX đạt từ 3,5 đến 5 triệu đồng/tháng.

Theo đánh giá của huyện Krông Nô, trong số 13 HTX nông nghiệp, chỉ có 1 HTX hoạt động tốt thông qua cung ứng được vật tư phân bón đầu vào, đầu tư liên kết sản xuất chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, doanh thu đạt 800 triệu đồng/năm. Mức thu nhập hằng tháng của các thành viên HTX, người lao động từ 4 đến 4,5 triệu đồng. Có 5 HTX hoạt động khá, doanh thu đạt từ 400 đến 500 triệu đồng/năm. Mức thu nhập bình quân cho các thành viên HTX, người lao động từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng/tháng. Có 5 HTX hoạt động trung bình, doanh thu từ 25 triệu đồng đến 350 triệu đồng/năm; 2 HTX đã ngừng hoạt động.

Nhìn chung các HTX nông nghiệp mới chỉ thực hiện được một số dịch vụ đầu vào, dịch vụ đầu ra còn hoạt động chế biến, tiêu thụ sản phẩm chưa được chú trọng. Việc liên kết giữa HTX, doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất, cung ứng vật tư, chế biến, tiêu thụ sản phẩm còn yếu kém nên hoạt động kinh doanh của các HTX trên địa bàn còn nhiều hạn chế.

Đức Hùng

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại