Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Trung thành với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Cập nhật: 20/05/2020 | 09:08

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Nam

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), cùng với ghi nhớ công ơn trời biển của lãnh tụ kính yêu, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã và đang nỗ lực, phấn đấu thực hiện di nguyện của Người “Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Có thể nói, từ khi trở thành người cộng sản cho đến khi là lãnh tụ, mối quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH), trong đó phương pháp cách mạng phù hợp với từng thời kỳ cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là sự phản ánh khách quan mục tiêu, lý tưởng với ham muốn tột bậc của Người là: "Nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại biểu trí thức dự Hội nghị Chính trị đặc biệt tháng 3/1964. Ảnh tư liệu

Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc phải gắn với thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Độc lập dân tộc bao giờ cũng gắn với tự do, dân chủ, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân lao động. Để bảo đảm vững chắc độc lập dân tộc, không lệ thuộc, thoát khỏi đói nghèo lạc hậu, chặng đường tiếp theo chỉ có thể là đi lên CNXH theo quy luật khách quan và phù hợp với đặc điểm Việt Nam. CNXH sẽ củng cố những thành quả đã giành được trong cách mạng dân tộc dân chủ, tạo điều kiện để bảo đảm cho độc lập và sự phát triển của dân tộc.

CNXH theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một xã hội tốt đẹp, công bằng hợp lý, xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột; một xã hội có nền sản xuất phát triển, gắn với sự phát triển khoa học kỹ thuật và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân lao động; một xã hội có kỷ cương, đạo đức, văn minh, trong đó người với người là bạn bè, đồng chí, anh em, mọi người được phát triển hết khả năng của mình; hòa bình hữu nghị, làm bạn với các nước; một xã hội do Nhân dân lao động làm chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xây dựng CNXH chính là xây dựng tiềm lực phát triển của dân tộc trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Độc lập dân tộc tiến lên CNXH ở Việt Nam là một tất yếu lịch sử. Nhưng để hiện thực hóa tính tất yếu này, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cần phải có những điều kiện cơ bản. Trước hết là tăng cường vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng Cộng sản. Đảng phải trong sạch vững mạnh và thường xuyên chỉnh đốn để đủ trí tuệ, đủ bản lĩnh vượt qua những thử thách gay gắt nhất. Thứ hai là xây dựng, củng cố và tăng cường khối liên minh giai cấp công nhân, nông dân và trí thức làm nền tảng khối đại đoàn kết dân tộc. Thứ ba, Việt Nam là một bộ phận của thế giới, cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới liên hệ chặt chẽ với nhau, nên phải luôn có chủ trương, đường lối và biện pháp phù hợp để tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của lực lượng cách mạng, hòa bình dân chủ trên thế giới.

Ba nhân tố nêu trên gắn bó chặt chẽ với nhau, tạo nên sức mạnh tổng hợp quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh kết luận: “Đó là ba bài học lớn mà mỗi cán bộ, đảng viên ta cần ghi sâu vào lòng và phát huy thêm mãi”.

 

Trung thành với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV-đại hội thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên CNXH đã khẳng định: "Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, khi cả nước làm một nhiệm vụ chiến lược hoặc hai nhiệm vụ chiến lược, Đảng ta từ khi ra đời đến nay vẫn luôn luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, đó là đường lối, là sức mạnh, là nguồn gốc mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH do Đại hội VII của Đảng thông qua cũng khẳng định: "Toàn Đảng, toàn dân tiếp tục nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau”.

 

Hiện nay, cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và CNXH ở Việt Nam vẫn đang tiếp diễn. Đảng ta khẳng định: “Trong giai đoạn đổi mới, phải giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. Trong bất kỳ tình huống nào cũng phải thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”. Trong quan hệ quốc tế phức tạp, chồng chéo như hiện nay, để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta, đòi hỏi phải có nhận thức sâu sắc các yếu tố tác động đến độc lập dân tộc và CNXH.

Đảng ta đã chỉ rõ: Muốn xây dựng thành công CNXH, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, trước hết phải bằng nguồn nội lực của đất nước, không lệ thuộc vào bên ngoài, nhưng phải biết tranh thủ các điều kiện quốc tế thuận lợi để gia tăng nguồn lực quốc gia. Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh để thực hiện thành công hai nhiệm vụ chiến lược. Trên cơ sở nhận thức toàn cầu hóa, khu vực hóa về kinh tế là một tất yếu khách quan, từ đó xác định các bước đi và chủ động hội nhập phù hợp với năng lực của đất nước. Hội nhập phải làm tăng sức mạnh đất nước và làm giàu bản sắc dân tộc. Độc lập dân tộc gắn bó chặt chẽ với CNXH phải được thể hiện trong suốt quá trình cách mạng, trên mọi lĩnh vực của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở quan niệm đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXH, lại có kinh nghiệm thực tiễn 90 năm qua, nhất là của gần 35 năm đổi mới, cho phép Đảng ta, Nhân dân ta hiểu được thực chất con đường độc lập dân tộc tiến lên CNXH trong bối cảnh hiện nay. Độc lập dân tộc tiến lên CNXH là nhu cầu sống còn, là sự lựa chọn duy nhất đúng của cách mạng Việt Nam.

Tường Mạnh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại