Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND các cấp cần bảo đảm tính thiết thực, có trọng tâm

Cập nhật: 24/10/2019 | 09:53

Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, hoạt động giám sát hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế cần khắc phục, nhất là trong giám sát chuyên đề.

Giám sát là một trong hai chức năng quan trọng của HĐND các cấp nhằm phát hiện những vấn đề bất cập, chỉ ra nguyên nhân và có những kiến nghị, đề xuất giải quyết những hạn chế, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh giám sát về việc quản lý, đầu tư, khai thác, sử dụng các điểm du lịch tại thị xã Gia Nghĩa

Còn e dè, ngại va chạm

Tại Hội nghị trao đổi về kinh nghiệm Thường trực HĐND 2 cấp lần thứ VI tổ chức ở huyện Tuy Đức mới đây, nhiều đại biểu đã chia sẻ, phân tích những khó khăn, hạn chế trong hoạt động giám sát. Thường trực HĐND huyện Tuy Đức cho rằng, công tác giám sát chưa đều, chủ yếu do Thường trực HĐND và các ban HĐND thực hiện. Đại biểu tham gia giám sát chuyên đề còn hạn chế, chủ yếu qua giám sát tại kỳ họp và tiếp xúc cử tri. Nội dung một số cuộc giám sát chưa sâu, chưa tập trung vào những vấn đề mang tính thời sự, bức xúc ở địa phương hay cử tri quan tâm. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị của một số cuộc giám sát chưa được thực hiện nghiêm túc.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến hạn chế là do chưa có quy định cụ thể về quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của đơn vị giám sát và chịu sự giám sát cũng như chưa có chế tài cụ thể sau giám sát. Cơ cấu về số lượng và chất lượng đại biểu chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thực tiễn hiện nay. Số lượng đại biểu HĐND chuyên trách chiếm tỷ lệ còn ít so với tổng số đại biểu.

Ông Lê Kim Huy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh cũng nhận định: Nội dung giám sát việc thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, các chương trình, dự án lớn của Nhà nước của Thường trực HĐND các cấp vẫn còn rất ít. Nội dung giám sát rộng nhưng mới chỉ tập trung theo kênh thành lập đoàn giám sát, chưa phát huy việc tự giám sát của mỗi đại biểu. Tuy nhiên, để tự giám sát không phải đại biểu nào cũng đủ khả năng do trình độ, công việc chi phối. Thực tế cũng cho thấy, ít có đại biểu có ý kiến trực tiếp hoặc có đơn từ phản ánh kiến nghị đối với các lĩnh vực qua giám sát chuyên đề chung hoặc tự giám sát.

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hoa khẳng định:

Hạt động giám sát nói chung và giám sát chuyên đề nói riêng hiện nay còn nhiều hạn chế cần khắc phục; trách nhiệm của cơ quan chịu sự giám sát chưa cao. Việc huy động các chuyên gia tham gia giám sát trực tiếp vẫn chưa có cơ chế. Năng lực thực tiễn, kỹ năng phản biện của một số đại biểu còn hạn chế. Các cuộc giám sát còn có sự trùng chéo về thời gian, địa điểm, đối tượng. Một số nội dung giám sát còn dàn trải, chưa phù hợp với nhu cầu thực tiễn ở địa phương.

 

Cần khách quan, trách nhiệm hơn

Theo Thường trực HĐND tỉnh, HĐND các cấp, các đại biểu HĐND cần chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề. Các ban HĐND chủ động nghiên cứu, tham mưu Thường trực HĐND xem xét, phê duyệt và ban hành nghị quyết về chương trình, kế hoạch giám sát của HĐND. Trong đó, nội dung giám sát cần bảo đảm tính thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những ý kiến, kiến nghị được cử tri quan tâm. Trong quá trình giám sát không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị chịu sự giám sát.

Trong nhiệm kỳ tới, cơ cấu nhân sự cần phải được nghiên cứu để giảm đại biểu ở khối chính quyền và tăng đại biểu chuyên trách, đại biểu ở khối Đảng, đoàn thể để hoạt động giám sát mang tính khách quan, trách nhiệm hơn, nhất là có thời gian dành cho hoạt động của HĐND. Các đơn vị liên quan cần tăng cường hậu giám sát để theo dõi đến cùng việc thực hiện các kiến nghị của HĐND và nghị quyết do HĐND ban hành. Sau khi kết thúc giám sát, Thường trực HĐND và các ban HĐND phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan chỉ đạo, triển khai thực hiện các kiến nghị, kết luận qua giám sát, bảo đảm kịp thời, hiệu quả và phải báo cáo kết quả thực hiện, xử lý, giải quyết đến HĐND.

Bài, ảnh: Nguyễn Hiền

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại