Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Tập trung giảm mạnh tỷ lệ hộ cận nghèo, hạn chế tái nghèo

Cập nhật: 23/06/2018 | 07:40

Phát huy những kết quả đạt được trong công tác xóa đói giảm nghèo, năm 2018, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp theo hướng ngày càng bền vững.

Các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất đã giúp người dân xã Trúc Sơn (Chư Jút) nâng cao năng suất lúa từ 5,4 tấn/ha lên 7 – 8 tấn/ha

Theo thống kê, năm 2017, tỉnh Đắk Nông đã huy động được gần 52 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác nhau để thực hiện các chính sách, dự án hỗ trợ cho người nghèo, hộ nghèo, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo.

Để làm căn cứ thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, thời gian qua, các huyện, thị xã trong tỉnh đã tích cực rà soát, đánh giá kết quả giảm nghèo, nắm bắt tình hình cơ sở để kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc và có biện pháp điều chỉnh trong quá trình thực công tác giảm nghèo tại địa bàn quản lý.

Theo tổng hợp sơ bộ kết quả rà soát hộ nghèo của các địa phương, đến nay, tổng số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh chiếm 16,57% dân số. So với năm 2016, tổng hộ nghèo ở Đắk Nông đã giảm 2,63%. Đây là những tín hiệu tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh, trong đó có sự chỉ đạo đồng bộ quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là sự nỗ lực của chính những hộ nghèo, người nghèo trong phát triển kinh tế, cải thiện đời sống gia đình…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác giảm nghèo của tỉnh vẫn còn nhiều trở ngại, nhất là tỷ lệ hộ nghèo hàng năm tuy giảm mạnh nhưng kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, số hộ thoát nghèo đa số lại rơi vào hộ cận nghèo nên nguy cơ tái nghèo cao… Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao với mục tiêu hàng năm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 2% trở lên, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3% và hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 4% trở lên (theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020).

Trên cơ sở mục tiêu đề ra, năm 2018, các cấp, ngành, địa phương tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh về các giải pháp giảm nghèo thiết thực, tiếp cận đến từng hộ gia đình cụ thể, trong đó, tập trung giảm mạnh tỷ lệ hộ cận nghèo, hạn chế tái nghèo. Để làm được điều này, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị quan tâm thực hiện đồng bộ các chương trình, dự án nhằm cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là người dân ở các địa bàn khó khăn thuộc Chương trình 30a, Chương trình 135.

Bên cạnh đó, các địa phương cần quan tâm hơn nữa trong việc tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo từng bước tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh. Chính quyền địa phương cần bám sát cơ sở theo dõi, phân loại, xác định nguyên nhân nghèo để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác giảm nghèo.

Các đơn vị chuyên môn cũng cần tiếp tục nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả, tập trung tại các xã có đồng bào dân tộc khó khăn sinh sống với mục tiêu nâng cao trình độ dân trí, trình độ sản xuất cho người dân, xóa bỏ tập tục canh tác, sản xuất lạc hậu; đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cộng đồng, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo bền vững.

Với mục tiêu đề ra cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành, sự nỗ lực của nhân dân, hy vọng năm 2018, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh sẽ gặt hái kết quả cao hơn những năm vừa qua.

Bài, ảnh: Văn Tâm

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại