Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Đắk Nông tiếp tục đưa Nghị quyết 33-NQ/TW đi vào cuộc sống

Cập nhật: 22/03/2020 | 15:35

Tác giả Đặng Văn Dung (Tạp chí Nâm Nung)

Đường link bài viết:

https://drive.google.com/open?id=1FVVuNylLYJWNB0Ntv41v052QchED5aNA

***

ĐẮK NÔNG TIẾP TỤC ĐƯA NGHỊ QUYẾT 33-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHÓA XI) ĐI VÀO CUỘC SỐNG

Vừa qua Tỉnh ủy Đắk Nông đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Tại hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 5 năm qua và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới của Ban chấp hành Tỉnh ủy. Các báo cáo tham luận của các Đảng bộ trực thuộc và các sở, ngành cũng tập trung nêu bật những thành tựu của địa phương, đơn vị qua 5 năm thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết 33-NQ/TW được triển khai thực hiện trong điều kiện tỉnh Đắk Nông mới tái lập được 10 năm, những thành tựu đạt được sau 10 năm nhất là việc duy trì đà tăng trưởng ở mức khá giai đoạn 2014 - 2019 là tiền đề quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết.

Năm 2014 sau khi Nghị quyết 33 được ban hành, Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình hành động số 31-Ctr/TU và ban hành đề án số 07-ĐA/TU về “Xây dựng văn hóa, giáo dục đạo đức lối sống “văn minh - nhân ái - nghĩa tình” trong cuộc sống”.

Sau 5 năm thực hiện, thành tích đạt được có ý nghĩa nhất là: Lối sống “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người” từng bước được định hình; các giá trị nhân văn, cao đẹp trong xã hội được tôn vinh; ý thức tự giác tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo thay đổi rõ nét. Thể hiện qua việc xuất hiện nhiều nhân tố mới, mô hình hoạt động vì cộng đồng, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên ở nhiều địa phương, đơn vị. Đã có nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, “Bình dị mà cao quý”, có sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

Việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong xã hội tiếp tục được quan tâm với nhiều hình thức triển khai mới; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch “Xây dựng phong cách văn minh, lịch sự, hiếu khách, thân thiện” trên địa bàn tỉnh. Hệ thống thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng.

Nhận thức của nhân dân về văn hóa truyền thống và trách nhiệm tham gia bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống được nâng lên rõ rệt. Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động khôi phục, phát huy các lễ hội, làng nghề truyền thống, bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng, sưu tầm chuyện cổ Ót N’Drong,…

Hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh có sự chuyển biến tích cực, thể hiện được vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sỹ, tham gia định hướng các hoạt động sáng tạo Văn học nghệ thuật, hỗ trợ cho hội viên sáng tác; biểu diễn; đi thực tế; tham gia các trại sáng tác của trung ương và địa phương; tham gia liên hoan, triển lãm khu vực, quốc gia và quốc tế; đăng cai tổ chức các sự kiện cấp khu vực; giới thiệu, quảng bá tác phẩm; phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ về Văn học nghệ thuật luôn được quan tâm thích đáng. Qua các phong trào hoạt động, nhiều văn nghệ sỹ đạt giải cao ở khu vực, quốc gia và quốc tế.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, việc triển khai các nhiệm vụ trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên những thành tựu ấy vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. Quá trình triển khai một số nhiệm vụ chưa đạt yêu cầu, nhất là việc xác định giá trị nhân cách văn hóa con người mới, văn hóa trong Đảng, trong hoạt động kinh tế. Việc bố trí cán bộ làm công tác văn hóa còn thiếu năng lực thực thụ. Hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Sự thẩm thấu của văn hóa vào đời sống còn có mặt hạn chế, ảnh hưởng đến việc xây dựng nhân cách con người, chưa thực sự trở thành động lực cho sự phát triển bền vững.

Từ sự đánh giá một cách khách quan về việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 33 của Trung ương, hội nghị đã thảo luận và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, cấp ủy các cấp, trách nhiệm thể chế hóa, quản lý điều hành của chính quyền và vai trò tham gia của các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW.

Tạo chuyển biến rõ nét trong nhiệm vụ xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa lành mạnh, đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, cái lạc hậu, chống các quan điểm, luận điệu sai trái ảnh hưởng đến việc xây dựng văn hóa, làm tha hóa con người.

Tăng cường cơ chế phù hợp, tạo nguồn lực cho phát triển văn hóa, gắn kết sự phát triển văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội.

Rà soát, bổ sung, ban hành mới các chính sách về phát triển, quản lý hoạt động văn hóa theo hướng bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Huy động nguồn lực cộng đồng cho phát triển công nghiệp, dịch vụ văn hóa, đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ bản.

Xây dựng nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa đồng bộ; Định hướng cho các hoạt động văn hóa cơ sở. Đầu tư chiều sâu cho hoạt động văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp; Hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động sáng tạo Văn học nghệ thuật của giới văn nghệ sỹ và các tài năng trẻ có nhiều tác phẩm có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật; Xây dựng chính sách phù hợp cho hoạt động bảo tồn các giá trị văn hóa dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ đạo triển khai thực hiện các đề án về văn hóa trên địa bàn tỉnh một cách nghiêm túc, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

Với không khí khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và cởi mở, hội nghị đã thảo luận sôi nổi và thống nhất cao những nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng văn hóa và con người trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW trong những năm tiếp theo, đây là chủ trương đúng đắn, khả thi phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo động lực cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua học tập, lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục đưa Nghị quyết 33-NQ/TW vào cuộc sống ngày càng hiệu quả.

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại