Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Các xã tăng tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 30/01/2018 | 09:02

Hiện nay, 3 xã của thị xã đang tập trung triển khai xây dựng nông thôn mới theo đề án đã được xây dựng. Đến nay, xã Đắk R’moan đạt 14 tiêu chí, tăng 1 tiêu chí; xã Đắk Nia đạt 15 tiêu chí, tăng 3 tiêu chí; xã Quảng Thành đạt 15 tiêu chí, tăng 4 tiêu chí.

Việc triển khai xây dựng nông thôn mới được thị xã lồng ghép với một số chương trình khác như: Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn, Chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình phát triển thôn, buôn, bon bền vững…

Thị xã cũng đang triển khai thực hiện Đề án xây dựng bon Đắk R’moan phát triển toàn diện, bền vững, trở thành bon điểm của thị xã và của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới.

Thanh Nga

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại