Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm

Cập nhật: 13/06/2017 | 08:30

Đó là yêu cầu xuyên suốt trong Chương trình hành động số 2843/CTr-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, vừa được UBND tỉnh ban hành.

Theo đó, cùng với tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết và đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình, Chương trình hành động nhấn mạnh đến việc tập trung cải cách hành chính, tinh giản biên chế, gắn với cải cách công vụ, công chức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Các nội dung nói trên được xem là trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh hiện nay.

Với trọng tâm cải cách hành chính, tỉnh kiên quyết thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế theo đúng mục tiêu, yêu cầu, gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Những cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp sẽ được cho miễn nhiệm, thay thế, từ chức mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Ngay cả cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình và công khai kết quả xử lý cũng sẽ nằm trong diện này. Tỉnh cũng đẩy mạnh thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng như tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước.

Bên cạnh đó, chương trình nhấn mạnh đến việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp, nhất là thực hiện Chỉ thị số 17 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập phải thực hiện có hiệu quả các quy định, quy chế về chế độ trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, phong cách, lối sống, quy tắc ứng xử. Người đứng đầu và từng cán bộ, công chức, viên chức cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức của mình... Cơ quan đề xuất đề bạt, bổ nhiệm cán bộ tiến hành thẩm định, xác minh, đánh giá tính trung thực việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ và công khai theo quy định. Cán bộ, công chức, viên chức sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Chương trình cũng đề cập đến việc phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện vai trò giám sát và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Không những thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, cơ quan chức năng, chính quyền các cấp còn có trách nhiệm tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Có thể nói, việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với những nội dung cụ thể, trọng tâm, trọng điểm của UBND tỉnh nhằm mục tiêu làm cho các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải thật sự phát huy tinh thần, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ và phục vụ nhân dân đạt hiệu quả cao nhất. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao bản lĩnh chính trị, đề ra được giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". 

Tường Mạnh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại