Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Lại chuyện trách nhiệm và kỷ luật, kỷ cương

Cập nhật: 12/08/2020 | 07:50

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
Giọng Nữ miền Nam

Đã nhiều lần UBND tỉnh có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thế nhưng, việc nâng cao trách nhiệm và thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính ở một số cơ quan, đơn vị đến nay vẫn chưa chấp hành nghiêm túc.

Mới đây, Sở Tư pháp đã có báo cáo về tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương 6 tháng đầu năm 2020. Qua thống kê, tổng hợp cho thấy, các sở, ngành chưa thật sự chủ động trong công tác báo cáo, cập nhật tình hình thực hiện văn bản do Trung ương ban hành hàng tháng theo quy định. 

Ảnh minh họa

Việc thực hiện còn mang tính hình thức. Các đơn vị còn bị động trong cập nhật, nghiên cứu quy định mới ban hành để chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện dẫn đến chậm trễ trong việc áp dụng quy định, chế độ, chính sách mới. Một số sở, ngành còn có tình trạng đùn đẩy, không thống nhất trong việc xác định trách nhiệm chủ trì tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành văn bản triển khai thực hiện.

Từ đó, dẫn đến chậm trễ trong tổ chức thực hiện và tổng kết, đánh giá để tham mưu các chính sách đặc thù của địa phương khi văn bản hết hiệu lực. Việc không chú trọng công tác pháp chế tại các cơ quan, đơn vị đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu xây dựng, ban hành, thực thi pháp luật và xử lý, giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh tại địa phương. 

Theo đánh giá của UBND tỉnh tại Công văn số 3964/UBND-NCKSTT ngày 5/8/2020, bên cạnh đa số các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp thì vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Một số cán bộ, công chức, viên chức có thái độ phục vụ Nhân dân còn kém. V

iệc thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh chưa nghiêm túc và bảo đảm về tiến độ thời gian, đến kết quả cuối cùng, giải quyết công việc sơ sài, đùn đẩy trách nhiệm, chất lượng văn bản tham mưu trình UBND tỉnh chưa bảo đảm chặt chẽ, có văn bản tham mưu không thể hiện được quan điểm, chính kiến. Công tác áp dụng các quy định của pháp luật trong xử lý nhiệm vụ được giao còn chưa đúng, chưa đầy đủ, chưa bảo đảm quy chế làm việc.

Việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh của một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm do để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong thực thi công vụ với hình thức xử lý chưa phù hợp so với mức độ sai phạm, chưa gắn với kết quả sai phạm với đánh giá, phân loại cán bộ công chức hàng năm.

Để kịp thời, chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế, UBND tỉnh yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi việc triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo này; đồng thời đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đã rõ. Vấn đề quan trọng là công tác theo dõi, kiểm tra và xử lý trách nhiệm cần phải làm chặt chẽ, thường xuyên và nghiêm minh hơn. Bởi đây không chỉ là bảo đảm vấn đề kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính mà còn là việc triển khai kịp thời các chích sách pháp luật để bảo đảm lợi ích chính đáng đối với Nhân dân.

Bình Minh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại