Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Ngành Tuyên giáo đổi mới mạnh mẽ hoạt động trong tình hình mới

Cập nhật: 31/07/2020 | 09:53

Kế thừa, phát huy truyền thống 90 ngành Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2020), với chức năng là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy trong công tác xây dựng Đảng, trong những năm qua, ngành Tuyên giáo Đắk Nông tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy ban hành các chỉ thị, đề án, tổng kết các nghị quyết trên lĩnh vực tư tưởng vào thực tiễn đời sống với nhiều hình thức sinh động, thiết thực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh cùng lãnh đạo Quân cảng Sài Gòn trao giải cho các tập thể có nhiều thí sinh tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam” do Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Quân cảng Sài Gòn đã tổ chức vào tháng 3/2019. Ảnh: Phan Tân

Tích cực, chủ động, sáng tạo, sát đời sống

Ngành đã từng bước nghiên cứu tham mưu các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới các khâu học tập, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng trong từng lĩnh vực, từng địa bàn. Ngành chú trọng tuyên truyền toàn diện, đồng bộ về tình hình, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh, chủ quyền biển - đảo tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận xã hội. Ngành Tuyên giáo đã chủ động xây dựng và ban hành các hướng dẫn, định hướng nội dung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động.

Vai trò chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí - xuất bản, văn hóa, văn nghệ, nhằm phát huy vai trò chủ lực của báo chí - xuất bản, văn hóa, văn nghệ trên mặt trận tư tưởng của Đảng được thể hiện rõ nét, đổi mới về cách làm. Công tác tham mưu trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, dân số, an sinh xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực. Công tác nghiên cứu, điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội đã bám sát vào các vấn đề được dư luận quan tâm, thiết thực phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và ban hành chính sách của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về dịch bệnh Covid-19, bệnh bạch hầu.

Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm vụ đặt ra cho đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo tỉnh Đắk Nông rất nặng nề, phải tích cực, chủ động, sáng tạo, kịp thời. Với nhiệm vụ đề ra, đến nay, ngành Tuyên giáo đã đạt được kết quả quan trọng: Hoàn thành 19/19 nhiệm vụ; nổi bật là tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời chỉ đạo toàn ngành chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức tốt công tác tuyên truyền về đại hội đảng các cấp gắn với các sự kiện lớn trong năm; giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thẩm định văn kiện đại hội cấp huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp Nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng các cấp, Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng một cách bảo đảm; nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là liên quan đến việc tổ chức đại hội đảng các cấp để tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời, không để hình thành các “điểm nóng”, gây mất ổn định chính trị - xã hội…

 

Ðể đại hội đảng bộ các cấp, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Ðắk Nông lần thứ XII  tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng thành công, là một công việc rất quan trọng, có ý nghĩa chính trị sâu sắc đòi hỏi đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo Ðắk Nông phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, tích cực, chủ động và sáng tạo để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.

 

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động

Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ lớn, xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức gay gắt hơn đối với tỉnh Đắk Nông. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tăng cường chống phá trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Xác định tinh thần trực tiếp trên mặt trận tư tưởng của Đảng; đối diện, không né tránh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, thời gian tới, ngành Tuyên giáo tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo; nâng cao tính chủ động, sáng tạo và nhạy bén chính trị, để tham mưu đúng và trúng những giải pháp xử lý các vấn đề mới, khó, phức tạp, cũng như những vấn đề thường xuyên thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo ở mỗi thời điểm, địa bàn cụ thể.

Nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, khả thi. Đặc biệt, sau khi đại hội đảng các cấp thành công, bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, triển khai tốt công tác tuyên truyền sau đại hội, ngành Tuyên giáo sẽ chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp kịp thời, nghiêm túc.

Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để tăng cường nghiên cứu tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội để đấu tranh, phản bác, triệt phá kịp thời các tin giả, xấu độc trên không gian mạng, làm lành mạnh hóa môi trường thông tin truyền thông, Internet và mạng xã hội. Ngành tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh trước, trong, sau đại hội đảng các cấp, không để hình thành các “điểm nóng”, đe dọa ổn định chính trị - xã hội; góp phần giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tính chiến đấu, tính hiệu quả và tính thuyết phục, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn của tỉnh. Động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới sâu sắc, quyết liệt hơn nữa công tác định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền; chú trọng công tác tham mưu thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực khoa giáo.

Bùi Huy Thành

UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại