Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng: Kỳ vọng vào sự phát triển mới của đất nước

Cập nhật: 24/11/2020 | 08:59

Việc tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng ở Đảng bộ huyện Đắk Song được thực hiện nghiêm túc, bám sát các nội dung gợi ý thảo luận của Trung ương. Các ý kiến không chỉ thể hiện trách nhiệm trước Đảng, mà cán bộ, đảng viên, người dân Đắk Song còn kỳ vọng vào sự phát triển mới của đất nước.

Chủ đề bao quát đầy đủ những vấn đề cốt lõi nhất

Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đắk Song lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 cho thấy, đa số các ý kiến nhất trí với dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Các văn kiện được chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng, bố cục có sự đổi mới, sắp xếp khoa học theo từng lĩnh vực, những vấn đề thiết thực đặt ra trong thực tiễn đời sống kinh tế, xã hội của đất nước. Văn kiện thể hiện ý chí và hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Chủ đề Đại hội XIII của Đảng đã bao quát đầy đủ những vấn đề cốt lõi nhất, phù hợp với thực tiễn đặt ra của đất nước trong giai đoạn tới, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước.

Hầu hết ý kiến thống nhất với 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 theo nội dung dự thảo. Trong đó các ý kiến thống nhất về đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững; hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đắk Song lần thứ V thống nhất biểu quyết thông qua nghị quyết

Nhiều nội hàm được bổ sung vào đột phá chiến lược

Đối với Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm  2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, các ý kiến cho rằng, việc đánh giá bối cảnh trước và sau Đại hội XI của Đảng (2011), dự thảo báo cáo đã nêu sát và phù hợp với tình hình thực tiễn. Kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện chiến lược 10 năm 2011 - 2020 đầy đủ, đúng, sát với thực tế.

Để tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian tới, 5 quan điểm phát triển của chiến lược là phù hợp, nhất là các nội dung về thể chế kinh tế thị trường, mô hình tăng trưởng, xây dựng Nhà nước pháp quyền gắn với phát huy quyền làm chủ của người dân, phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp tư nhân.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đắk Song khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025

Đủ sức tạo bứt phá cho phát triển

Đối với Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, các ý kiến cho rằng, những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020 đã đầy đủ, đúng, sát với thực tiễn.

Mục tiêu tổng quát dự thảo nêu bảo đảm tính bao quát và khả thi. Trong đó, đa số ý kiến chọn phương án 1: Đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập trung bình cao, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của thời đại trong thời gian tới.

Những nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân… đã đủ sức tạo bứt phá cho phát triển trong thời gian tới.

Việc bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm nguồn nước, không khí, ứng phó với biến đổi khí hậu đã đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Tuy nhiên, các ý kiến cũng đề nghị cần quan tâm đến những vấn đề như có cơ chế, chính sách trong giao khoán rừng và xử lý nghiêm vi phạm quản lý, bảo vệ rừng; khuyến khích trồng cây xanh khu đô thị và khu dân cư nông thôn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước…

 

Ðối với mục tiêu phát triển, các ý kiến thống nhất chọn phương án 2: Ðến năm 2030, trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thuộc nhóm trên của các nước có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập cao.

3 đột phá chiến lược nêu trong dự thảo báo cáo đã phản ánh đúng những trọng tâm, trọng điểm cần thực hiện trong 10 năm tới. Trong đó, nhiều nội hàm được bổ sung vào 3 đột phá như: Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng, lòng tự hào dân tộc và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

 

Bài, ảnh: Lam Giang

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại