Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Gia Nghĩa xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, vững mạnh

Cập nhật: 03/12/2021 | 08:41

Thành ủy Gia Nghĩa xác định, đội ngũ cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Xung quanh nội dung này, phóng viên (P.V) Báo Đắk Nông đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Võ Phạm Xuân Lâm, UVTVTU, Bí thư Thành ủy Gia Nghĩa.

P.V: Thưa đồng chí, đánh giá khái quát của đồng chí về đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Gia Nghĩa hiện nay như thế nào?

Đ/c  Võ Phạm Xuân Lâm: Thành ủy Gia Nghĩa xác định, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Xây dựng Đảng là để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đội ngũ cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh. Đảng viên chính là thành tố cơ bản cấu thành các tổ chức đảng.

Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước do chính đội ngũ cán bộ, đảng viên đề xuất, xây dựng, ban hành, triển khai đến mọi tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, cán bộ, đảng viên cũng là người thực hiện và chấp hành.

Đồ họa: Bình Minh - Thanh Nga

Hiện nay, thành phố có trên 2.300 đảng viên sinh hoạt tại các tổ chức cơ sở đảng. Những năm qua, hầu hết cán bộ, đảng viên của thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Đội ngũ đảng viên tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực công tác. Cán bộ, đảng viên của thành phố đã cùng với Nhân dân các dân tộc trên địa bàn khắc phục mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Họ đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở.

Tuy nhiên, Thành ủy thẳng thắn nhìn nhận rằng, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự tiên phong, gương mẫu, năng lực còn hạn chế, thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện. Thậm chí có trường hợp vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật, dẫn đến phải xem xét, xử lý.

P.V: Thành ủy Gia Nghĩa có những giải pháp gì để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để củng cố, xây dựng niềm tin của Nhân dân và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, thưa đồng chí ?

Đ/c Võ Phạm Xuân Lâm: Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên được Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đây là nhiệm vụ để tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Để thực hiện nhiệm vụ này, giải pháp đầu tiên là đổi mới và tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Thành ủy triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ hai, Thành ủy chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, uy tín, tính chuyên nghiệp cao. Thành ủy tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên bằng việc nâng cao trình độ chuyên môn, lí luận chính trị.

Thứ ba, Thành ủy đổi mới công tác đánh giá, nhận xét, bố trí và sử dụng cán bộ; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ, nhất là công tác bổ nhiệm, quản lý. Việc đánh giá cán bộ được thực hiện theo hướng đúng quy định, đủ tiêu chuẩn, coi trọng tính sáng tạo, năng lực tham mưu và tổ chức, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Thứ tư, Thành ủy tập trung làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng công tác khen thưởng. Chúng tôi đẩy mạnh biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các cá nhân, tập thể tiêu biểu, có cách làm mới, sáng tạo trong công việc.

Thứ năm, Thành ủy tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật, kiên quyết cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm những cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ...

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thanh Nga thực hiện

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại