Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Đắk R’lấp chú trọng xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Cập nhật: 14/03/2019 | 08:40 G3T+7

Với việc chú trọng công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt, huyện Đắk R’lấp đã có những bước chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị

Đảng bộ huyện Đắk R’lấp hiện có 33 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; trong đó có 11 đảng bộ xã, thị trấn, với 2.555 đảng viên; 100% thôn, bon, tổ dân phố đều có chi bộ và đảng viên tại chỗ. Đáng chú ý, công tác giáo dục tư tưởng chính trị để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ được đặt lên hàng đầu.

Theo đó, việc bồi dưỡng, giáo dục cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thường xuyên chú trọng. Cùng với tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa được quan tâm, không để phát sinh các “điểm nóng” tư tưởng phức tạp. Việc học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các đảng ủy thực hiện nghiêm túc.

Tỷ lệ cán bộ, đảng viên học tập nghị quyết đạt trên 97%. Riêng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05, toàn huyện đã tổ chức được 34 lớp, với 2.554 cán bộ, đảng viên tham dự. Các cấp ủy đã chủ động nắm bắt dư luận xã hội, dư luận trong người dân để giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề phát sinh nên đã hạn chế rất nhiều những phản ánh, kiến nghị, đơn thư vượt cấp…

Mặt khác, để công tác chính trị, tư tưởng ngày càng có chất lượng, hiệu quả và tạo sức lan tỏa lớn, việc nhân rộng những cách làm hay, mô hình sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới luôn được huyện quan tâm thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Văn Viện, Bí thư Huyện ủy Đắk R’lấp khẳng định: “Với sự đoàn kết thống nhất trong tập thể cấp ủy, cùng sự đồng lòng, chung sức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân đã tạo thành sức mạnh đoàn kết lớn giúp Đắk R’lấp hoàn thành sớm nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Cụ thể như xây dựng nông thôn mới; tốc độ tăng trưởng kinh tế; trật tự an toàn xã hội; xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Số cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật ít và hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng cao”.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Đi đôi với giáo dục, Huyện ủy Đắk R’lấp tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và sức chiến đấu của đảng viên. Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện việc thi hành kỷ luật trong Đảng nghiêm túc, chặt chẽ, công minh, chính xác, góp phần phát huy tác dụng tích cực trong giáo dục, rèn luyện đảng viên.

Cụ thể, năm 2018, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát 42 tổ chức đảng, 302 đảng viên. Kết quả, có 41 tổ chức đảng và 300 đảng viên thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, giám sát; 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên chưa thực hiện tốt nội dung được kiểm tra. Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 1 tổ chức đảng và 31 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra kết luận, 1 tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; 30 đảng viên có vi phạm và phải thi hành kỷ luật 6 đảng viên. Các cấp ủy và chi bộ thi hành kỷ luật 18 đảng viên, với các hình thức: Khiển trách 16 trường hợp, cảnh cáo 2 trường hợp. Trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật có 2 người là huyện ủy viên, 3 người là đảng ủy viên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 4 đảng viên với hình thức cảnh cáo 1 trường hợp, khiển trách 2 trường hợp, khai trừ ra khỏi Đảng 1 trường hợp.

Năm 2019, Huyện ủy Đắk R’lấp tiếp tục chú trọng công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là kiểm tra, xử lý những đảng viên và tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm. Một nhiệm vụ trọng tâm mà huyện sẽ  tập trung thực hiện nữa là sắp xếp nhân sự, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đúng quy trình, quy định.

Lam Giang

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại