Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Công tác dân vận góp phần củng cố “thế trận lòng dân”

Cập nhật: 15/10/2021 | 09:21

Công tác dân vận của Đảng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp nhiều thành tích cho truyền thống 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 -15/10/2021) và 22 năm Ngày Dân vận của cả nước (15/10/1999 - 15/10/2021).

Đạt nhiều thành quả quan trọng

Trong thời gian qua, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã đạt được những thành quả quan trọng, chất lượng hoạt động được nâng cao, hình thức hoạt động ngày càng được đổi mới. Hệ thống công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở đã kịp thời cụ thể hóa các quy định về phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng, giám sát hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp. Toàn ngành tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các chủ trương, chính sách đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, nhất là vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhờ phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận giữa Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang và ban dân vận cấp ủy các cấp, hoạt động này đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Qua đó, công tác dân vận góp phần kịp thời ngăn chặn các trường hợp câu móc, lôi kéo, kích động đồng bào vào các tổ chức phản động, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, tăng cường quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân, xây dựng và củng cố “thế trận lòng dân”.

Cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức thường xuyên thực hiện công tác dân vận, giúp người dân trong phát triển kinh tế. Ảnh: Hoàng Hoài

Mọi hoạt động đều vì Nhân dân

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận của Đảng trên địa bàn cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nói riêng hiện nay đang gặp không ít khó khăn, thách thức. Đó là suy thoái về đạo đức, lối sống, vô cảm, xa dân, thờ ơ với những khó khăn của Nhân dân của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Nhiều vụ tham nhũng được xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đã tạo niềm tin vào Đảng, nhưng đồng thời cũng làm cho một bộ phận người dân băn khoăn, lo lắng. Các thế lực thù địch tăng cường lợi dụng các vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền”, những sơ hở, yếu kém trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội để xuyên tạc, vu khống, chống phá Đảng, Nhà nước, kích động, lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm rạn nứt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Sự bùng nổ của mạng xã hội đang ngày càng tác động mạnh mẽ công tác dân vận, là thách thức đối với công tác dân vận trên không gian mạng.

Để tiếp tục phát huy truyền thống công tác dân vận của Đảng, đẩy lùi những khó khăn, hạn chế, đưa công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lên một tầm cao mới, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải làm tốt một số nội dung. Thứ nhất, phải lấy Nhân dân là trọng tâm của công tác dân vận; phải làm cho Nhân dân hiểu rằng mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đều vì Nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Thứ hai, phải cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII gắn với triển khai hiệu quả Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị trong tình hình mới. Triển khai chủ trương, nghị quyết của Đảng phải phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của từng địa phương đơn vị. Người cán bộ dân vận phải am hiểu văn hóa, truyền thống, lối sống của từng cộng đồng người để vận dụng sáng tạo, linh hoạt các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Thứ ba, tập trung làm tốt công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước; triển khai thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; chống các biểu hiện kích động Nhân dân trước những biểu hiện tiêu cực, bức xúc có thể xảy ra. Cùng với kiên quyết phê phán, đấu tranh mạnh mẽ với các biểu hiện thờ ơ, vô cảm, nhũng nhiễu Nhân dân, các cấp cần tăng cường các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; sớm khắc phục tình trạng chậm hoặc không nắm được diễn biến tình hình trong Nhân dân.

Thứ tư, đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác dân vận phải được cấp ủy chú trọng đào tạo, bồi dưỡng; củng cố, sắp xếp, bố trí hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận; tiếp tục đổi mới hoạt động công tác dân vận trong tình hình mới theo hướng thiết thực, cách làm sáng tạo, xây dựng nhiều hơn nữa mô hình, gương điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

  Hà Thị Hạnh

(UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy)

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại