Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Rút kinh nghiệm, chỉ đạo quyết liệt nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Cập nhật: 26/02/2020 | 08:10

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
Giọng Nữ miền Nam

Mới đây, UBND tỉnh Đắk Nông đã có Báo cáo số 72/BC-UBND về Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của các sở, ban ngành; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố. Qua đánh giá, công tác CCHC cũng như hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực.

Việc quan tâm, chỉ đạo sâu sát của người đứng đầu đóng vai trò quan trọng trong triển khai CCHC tại mỗi cơ quan, đơn vị. Ảnh: Hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh ngày càng hiệu quả, phục vụ đắc lực công tác CCHC của tỉnh

Giá trị trung bình tăng 2,8%

Theo báo cáo của UBND tỉnh, giá trị trung bình CCHC năm 2019 của toàn tỉnh là 85,9%, cao hơn năm 2018 là 2,8%. Trong đó, Sở Tư pháp có chỉ số CCHC tăng cao nhất từ 89,9% năm 2018 lên 94,5%. Đơn vị có giá trị trung bình giảm nhiều nhất là Sở Y tế từ 85,4% năm 2018 xuống chỉ còn 77,4% năm 2019. Cũng qua thống kê có 17/30 cơ quan, đơn vị có chỉ số CCHC cao hơn giá trị trung bình của toàn tỉnh; 19/30 cơ quan, đơn vị có chỉ số CCHC tăng cao hơn so với năm 2018 và 11/30 cơ quan, đơn vị có chỉ số CCHC giảm so với năm 2018.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương được chia làm 4 nhóm. Nhóm 1: Chỉ số CCHC đạt từ 90% trở lên gồm: Sở Tư pháp, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Sở kế hoạch-Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Cư Jút.

Nhóm 2: Chỉ số CCHC đạt từ 80% đến dưới 90% gồm: Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Sở Giáo dục-Đào tạo, Sở Nông nghiệp-PTNT, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Thông tin-Truyền thông, Sở Khoa học-Công nghệ, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Đắk R’lấp, UBND TP. Gia Nghĩa, UBND huyện Krông Nô, UBND huyện Đắk Mil, UBND huyện Đắk Song, UBND huyện Đắk Glong.

Nhóm 3: Chỉ số CCHC đạt từ 70% đến dưới 80% gồm: Ban Dân tộc tỉnh, Sở Y tế.

Nhóm 4: Chỉ số CCHC đạt từ 60% đến dưới 70% gồm: UBND huyện Tuy Đức.

Qua phân tích, đối với các sở, ban ngành có chỉ số CCHC năm 2019 có giá trị trung bình đạt 86,22%, cao hơn năm 2018 là 2,24%. Đối với các cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn có giá trị trung bình đạt 90,6%, cao hơn năm 2018 là 10,39%. Đối với UBND cấp huyện có giá trị trung bình đạt 83,46%, cao hơn năm 2018 là 1,4%.

Vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục

Cũng qua đánh giá, mặc dù giá trị trung bình chỉ số CCHC năm 2019 của các cơ quan, đơn vị cao hơn năm 2018 nhưng vẫn chưa có đơn vị nào có sáng kiến hay và hiệu quả về CCHC. Quá trình thực hiện các chỉ số thành phần vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục.

Cụ thể, đối với chỉ số thành phần trong xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật giảm 1,8% so với năm 2018; trong đó, UBND các huyện giảm 0,99%. Hầu hết các đơn vị bị trừ điểm là do cập nhật chậm và không thực hiện báo cáo hoặc báo cáo không đúng quy định. Cùng với đó, tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh giao còn chậm. Việc chuẩn bị tài liệu kiểm chứng còn sơ sài, không đúng nội dung yêu cầu.

Trong cải cách thủ tục hành chính mặc dù có giá trị trung bình cao thứ 3/7 chỉ số thành phần nhưng trong quá trình triển khai, một số cơ quan, đơn vị vẫn chậm trễ trong tham mưu UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính. UBND một số huyện không ban hành kế hoạch hoặc không thực hiện báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định.

Một số đơn vị giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn như TP. Gia Nghĩa, Sở Y tế. Một số đơn vị không thực hiện xin lỗi cá nhân, tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn như Sở Xây dựng, UBND huyện Đắk Glong và UBND huyện Tuy Đức... Một số đơn vị cấp xã chưa thực hiện đúng quy trình liên thông trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, điển hình như TP. Gia Nghĩa. Một số đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức không đúng thời gian quy định.

Hầu hết các cơ quan, đơn vị đều bị trừ điểm đối với chỉ số thành phần về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nguyên nhân chủ yếu là do không ban hành văn bản rà soát quy hoạch cán bộ hàng năm; không ban hành hoặc không thực hiện hoàn thành 100% nội dung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức...

Người đứng đầu nâng cao vai trò, trách nhiệm hơn nữa

Qua thực tế cho thấy, hầu hết các đơn vị có chỉ số thành phần công tác chỉ đạo, điều hành cao đều đạt kết quả chỉ số CCHC cao. Điều này một lần nữa khẳng định việc quan tâm, chỉ đạo sâu sát  của người đứng đầu đóng vai trò quan trọng trong triển khai CCHC tại mỗi cơ quan, đơn vị.

Từ thực tế đó, UBND tỉnh yêu cầu căn cứ kết quả Chỉ số CCHC năm 2019, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, chỉ đạo quyết liệt công tác CCHC nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC năm 2020 có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Cụ thể, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong triển khai thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác CCHC. Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính mà trọng tâm là đơn giản hóa thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong thực hiện CCHC nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong những năm tiếp theo.

Bài, ảnh: Nguyễn Hiền

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại