Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Cập nhật: 19/01/2021 | 11:27

Ngày 18/12/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1887/KH-UBND về thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Đắk Nông năm 2021, nhằm thúc đẩy CCHC lên một tầm cao mới.

Thúc đẩy mạnh mẽ việc giải quyết TTHC

Kế hoạch đề ra một số mục tiêu, cụ thể: 100% cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được phổ biến, quán triệt, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, 100% văn bản quy phạm pháp luật được theo dõi, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa theo đúng quy định, triển khai thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; 100% cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, kiện toàn chức năng nhiệm vụ, bố trí CBCCVC đúng vị trí việc làm.

Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu tinh giản biên chế 10% giai đoạn 2015 - 2021; bảo đảm 100% kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương thúc đẩy mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử; đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ các TTHC cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Bộ phận một cửa các cấp nâng cao hiệu quả hoạt động để cải thiện chất lượng giải quyết TTHC cho người dân

Trong quá trình thực hiện, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật cho ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản được đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, đáp ứng được nhu cầu của sự phát triển và triển khai chính quyền điện tử. Từ đó, tỉnh phấn đấu nâng cao chỉ số CCHC, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 cao hơn năm 2020.

Tiếp tục phát huy sáng tạo

Trên cơ sở đánh giá xếp loại Chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2020, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo tiến hành phân tích, rà soát cụ thể những kết quả đạt được, làm rõ những nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm, đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể để cải thiện Chỉ số CCHC năm 2021.

Về cải cách thể chế, cần nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện văn bản được ban hành. Các cơ quan đơn vị tăng cường rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, cụ thể, hợp hiến, hợp pháp và khả thi của các văn bản.

Đối với cải cách TTHC, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm Hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và thường xuyên, kịp thời cập nhật, công khai TTHC dưới nhiều hình thức khác nhau, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện.

Đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử  gắn với việc hoàn thiện các quy trình giải quyết TTHC liên thông, bảo đảm rõ thời gian, rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong từng bước của quy trình giải quyết; bảo đảm cắt giảm đáng kể thời gian và giảm số lần đi lại cho người dân, tổ chức khi giải quyết TTHC liên thông.

Người dân đến nhận kết quả hồ sơ về đất đai tại bộ phận một cửa UBND huyện Đắk Glong

Thực hiện nghiêm túc quy định về xin lỗi

Bên cạnh đó, bộ phận một cửa các cấp đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động để cải thiện chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc quy định về văn bản xin lỗi trong trường hợp giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức đến ngày hẹn mà chưa có kết quả giải quyết.

Tỉnh tiếp tục triển khai rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị, giảm đầu mối tổ chức trung gian, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Mặt khác, quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo hướng bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Công tác cải cách chế độ công vụ tăng cường thực hiện nghiêm túc việc tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức theo quy định. Đội ngũ CBCCVC các cấp cơ cấu, sắp xếp lại theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu.

 

Kế hoạch xác định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 gồm 6 nội dung CCHC với 77 nhiệm vụ cụ thể, gắn với công tác chỉ đạo, điều hành CCHC. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tiếp tục phát huy sáng tạo, chủ động tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp với đặc thù của tỉnh và từng địa phương.

 

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính

Các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các hoạt động công vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, nhất là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu.

Các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục triển khai cơ chế tự chủ về tài chính công và tăng cường kiểm soát, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng tài sản, kinh phí từ ngân sách Nhà nước, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, tiết kiệm, chống lãng phí.

Xây dựng chính quyền điện tử phải gắn với công tác CCHC, chính quyền số, tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật và công nghệ số, khắc phục tình trạng không đồng bộ giữa phần mềm và trang thiết bị, nhất là đơn vị cấp xã.

Các ngành, địa phương tích cực tuyên truyền cho CBCCVC, người dân, doanh nghiệp về dịch vụ công trực tuyến, tạo động lực, khuyến khích tin tưởng việc giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, nắm bắt tình hình và chỉ đạo kịp thời công tác CCHC và chịu trách nhiệm trước cấp trên về kết quả thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị.

Bài, ảnh: Hoàng Thanh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại