Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Đắk Nông

Cập nhật: 02/12/2021 | 08:33

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định 2044/QĐ-BCĐ ban hành quy chế hoạt động. Theo quyết định thì Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Đắk Nông có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; dịch vụ đô thị thông minh.

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Đắk Nông giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và các địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; dịch vụ đô thị thông minh; cũng như điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, các đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; dịch vụ đô thị thông minh.

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Đắk Nông còn có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Nông về Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bình Minh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại