Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, giúp thực hiện ngày càng tốt hơn các chính sách về bình đẳng giới

Cập nhật: 17/06/2020 | 09:17

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
Giọng Nữ miền Nam

Những năm qua, cùng với việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh cũng tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước khắc phục khó khăn, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về công tác bình đẳng giới.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), công tác quản lý Nhà nước về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau. Trong đó, việc tham mưu, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng các văn bản, hoạt động chuyên môn của các ngành, địa phương đã từng bước được chú trọng. Hiện nay, 100% dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được xác định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới, bảo đảm không có quy định phân biệt đối xử về giới.

Bên cạnh đó, nội dung về bình đẳng giới cũng được lồng ghép trong quá trình xây dựng các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cụ thể như Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thông qua chủ trương thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025; Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông…

Ảnh minh họa

Ngoài ra, hàng năm, công tác tập huấn kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới từ tỉnh đến cơ sở cũng được quan tâm. Riêng trong năm 2019, Sở LĐTB&XH đã tổ chức được 12 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về bình đẳng giới cho 966 lượt cán bộ được phân công phụ trách. Qua đó, đội ngũ này ngày càng nâng cao năng lực quản lý, nhất là các kiến thức về bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực đối với phụ nữ và các quy định pháp luật liên quan đến bạo lực; áp dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn công tác để giải quyết những vấn đề trọng tâm trong công tác bình đẳng giới ở địa phương...

Các nội dung liên quan đến vấn đề bình đẳng giới cũng được lồng ghép vào các lớp tập huấn của các ngành, địa phương nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động và người dân về vấn đề bình đẳng giới.

Việc nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về bình đẳng giới đã giúp cho các đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện ngày càng tốt hơn các chính sách về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu bảo đảm bình đẳng giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình.

Cũng theo Sở LĐ-TB&XH, với trách nhiệm của mình, thời gian tới ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa hoạt động truyền thông về bình đẳng giới, nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới. Trong đó, ngành sẽ tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đồng thời, cơ chế phối hợp liên ngành cũng sẽ được xây dựng một cách chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Chương trình mục tiêu Quốc gia về bình đẳng giới.  

Hoa Lý

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại