Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Cập nhật: 24/02/2021 | 08:57

Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW, ngày 20/1/2021 về hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Hướng dẫn 36). So với Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW trước đây về công tác nhân sự ĐBQH và HĐND các cấp có nhiều điểm mới.

Về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Hướng dẫn số 36 bổ sung cụ thể yêu cầu phải kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

Ngoài tiêu chuẩn chung, Hướng dẫn số 36 quy định chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện của ĐBQH chuyên trách và đại biểu HĐND chuyên trách. Điểm mới bổ sung lần này là người giới thiệu để bầu ĐBQH chuyên trách phải có quy hoạch ĐBQH chuyên trách, hoặc quy hoạch chức danh thứ trưởng và tương đương trở lên. Ở địa phương phải là các chức danh giám đốc sở, ngành và tương đương trở lên; chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh; giám đốc Công an tỉnh và tương đương trở lên. Tương tự, đối với đại biểu HĐND chuyên trách cũng cập nhật những điểm mới theo Kết luận số 174 của Bộ Chính trị.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Về tuổi tham gia ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đối với cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử phải đủ tuổi tham gia 2 khóa Quốc hội, HĐND các cấp trở lên hoặc ít nhất trọn một khóa tính đến tháng 5/2021, nam sinh từ tháng 2/1966, nữ sinh từ tháng 1/1971 trở lại đây. ĐBQH chuyên trách tái cử (trừ các đồng chí ủy viên ủy ban thường vụ Quốc hội, đại biểu HĐND chuyên trách tái cử phải còn đủ tuổi công tác ít nhất 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tính đến tháng 5/2021, nam sinh từ tháng 8/1963, nữ sinh từ tháng 7/1968 trở lại đây. Riêng những người ứng cử ĐBQH và HĐND là cán bộ quân đội, công an thực hiện theo độ tuổi quy định tại Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân.

Hướng dẫn số 36 cũng quy định những điểm mới đối với trường hợp tuổi ứng cử cao hơn như ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các hội và cán bộ nữ thuộc đối tượng nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn...

Về quy định ĐBQH chuyên trách tiếp tục giữ và tham gia công tác đến khi đến tuổi nghỉ hưu

Hướng dẫn số 36 bổ sung: ĐBQH chuyên trách ở Trung ương khi đến tuổi nghỉ hưu được giữ chức vụ công tác đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. ĐBQH chuyên trách ở địa phương khi đến tuổi nghỉ hưu thì thôi giữ các chức vụ và tiếp tục làm nhiệm vụ ĐBQH đến hết nhiệm kỳ.

Về bố trí trưởng đoàn ĐBQH khóa XV

Hướng dẫn số 36 bổ sung 2 điểm: Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cấp ủy đề xuất và được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý giới thiệu ứng cử ĐBQH, nếu trúng cử thì đảm nhiệm chức danh trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố theo nguyên tắc mỗi đồng chí thường trực cấp ủy cấp tỉnh không giữ quá 2 chức danh lãnh đạo. Các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng được phân công làm trưởng đoàn ĐBQH không giữ quá 3 chức danh lãnh đạo.

Trường hợp khi trưởng đoàn ĐBQH có sự thay đổi công tác thì ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí nhân sự phù hợp đảm nhiệm. Trường hợp đặc biệt nếu tại địa phương không có nhân sự đáp ứng yêu cầu có thể xem xét phân công đồng chí ĐBQH ứng cử tại địa bàn là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý kiêm nhiệm trưởng đoàn.

Về quy trình nhân sự

Hướng dẫn số 36 bổ sung việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp thực hiện theo quy định tại Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; quy trình, thủ tục, hồ sơ cụ thể thực hiện theo quy định của Hội đồng Bầu cử quốc gia, UBTVQH và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đối với nhân sự là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các doanh nghiệp Nhà nước, việc giới thiệu ứng cử phải thực hiện theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước. Đối với người ngoài Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp cơ quan chức năng có liên quan xem xét, kết luận về tiêu chuẩn chính trị và chịu trách nhiệm về kết luận của mình.

Bình Minh (th)

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại